Sống Đạo

www.caimon.org mến cho bạn       


Đạo Đức Cha Trời c 10 điều răn.   Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Cha Trời v knh mến Người trn hết mọi sự ...

 

  

Xin bấm vo đy: Đường Thnh Gi (trch Thnh nhạc)

 

14 Chặng Đng Thnh Gi Cha Gisu

Theo Congiao. org     

 

Hnh

 

Lời Đọc

 

Nơi Thứ Nhất:

Quan Phi-la-t luận giết ức Cha Gisu.

 

Lạy ơn ức Cha Gisu, l Vua cả trn trời dưới đất, l ấng thin hạ ước ao lu đời, m Phi-la-t luận giết Cha ti cch xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban ơn cho ti ăn năn đền tội cho đng Cha ti cứu lấy nơi to phn xt sau ny.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Hai:

ức Cha Gisu vc Thnh Gi.

 

Lạy ơn ức Cha Gisu, chịu đnh nt cả v mnh ra, cng vc Thnh Gi nặng v tội chng ti. Xin ban ơn cho ti chịu cc sự khốn kh trong bậc ti như Thnh Gi ức Cha Trời đ định cho ti phải chịu, m theo chn ức Cha Gisu cho trọn.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Ba:

ức Cha Gisu ng xuống đất lần thứ nhất.

 

Lạy ơn ức Cha Gisu, chịu nhiều sự khốn kh cng nhịn đi vc Thnh Gi nặng yếu nhọc hết sức th ng xuống đất. Xin ban ơn cho ti giữ mnh cho đến chết, chớ để ti phạm tội lỗi g mất lng Cha ti.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Bốn:

ức Mẹ gặp ức Cha Gisu vc Thnh Gi.

 

Lạy ơn ức Mẹ! Khi trước thấy Con ra đời th thin Thần ht mừng, m rầy thấy Con nt cả v mnh ra trong tay qun dữ đem đi giết th lng ức Mẹ đau đớn như phải dao sắt thu qua lng vậy. Xin ức Mẹ cầu cho chng ti được lng ăn năn đau đớn, v cầu cho kẻ c tội được trở lại cng ức Cha Trời.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Năm:

ng Simon vc cy Thnh Gi.

 

Khi qun dữ thấy ức Cha Gisu yếu nhọc hầu chết, th n bắt ng Simon vc Thnh gi đỡ ức Cha Gisu. Thương i! no con chin Cha ti đu hết, m để Thnh Gi nặng cho kẻ ngoi vc lm vậy? Xin ban ơn gip sức cho ti cng kẻ thuộc về ti được chịu mọi sự kh bằng lng, như vc đỡ Thnh Gi ức Cha Gisu vậy.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thức Su:

B Veronica trao khăn cho ức Cha Gisu lọt mặt.

 

Ti khen lng bạo B Veronica chẳng sợ qun dữ, một mến ức Cha Gisu m thấy cả v mnh mu chảy ra, th trao khăn cho người lọt mặt đi. Xin in hnh tượng ức Cha Gisu vo lng ti như in vo khăn B Veronica, cho ti được lng mến ức Cha Gisu cho trọn.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Bảy:

ức Cha Gisu Ng xuống đất lần thứ hai.

 

Cc sự khốn kh ức Cha Gisu chịu một ngy một hơn, gượng đi chẳng được, th ng xuống đất lần nừa, qun dữ đạp dạy giục đi cho chng. Xin ức Cha Gisu ban ơn cho ti được giữ lng vững vng đi dng nhn đức một ngy một hơn.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Tm:

ức Cha Gisu đứng lại yn ủi con thnh Gisusalem.

 

Lạy ơn ức Cha Gisu chẳng nề chịu trăm nghn sự thương kh cho được đứng lại yn ủi con thnh Gisusalem, như cha yn ủi con trong cơn khc lc. Xin ức Cha Gisu yn ủi linh hồn ti; ti cng cc con chin nước ny, như yn ủi con thnh Gisusalem vậy, chớ bỏ chng ti mồ ci lm chi.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thức Chn:

ức Cha Gisu ng xuống đất lần thức ba.

 

Lạy ơn ức Cha Gisu, đ gần đến ni Calvari, chẳng cn ai nhn, mu đ chảy ra hết, th ng xuốg đất một lần nữa. Ở con chu Adong, hy xem Cha mnh ng xuống đất nhiều lm vậy v ai? Xin Dức Cha Gisu thương chng ti cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dột lm chi.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Mười:

Qun dữ lột o ức Cha Gisu.

 

Lạy ơn ức Cha Gisu, khi qun dữ toan đng đanh ức Cha Gisu, th n lột o ra hết để cho xấu hổ cng đau đớn. Xin ban ơn cho ti giừ mnh cho khỏi trước ma quỉ cm dỗ.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Mười Một:

Qun dữ đng đanh ức Cha Gisu.

 

Lạy ơn ức Cha Gisu chịu đng đanh vo Thnh Gi v tội ti. Xin ban ơn cho ti đng đanh xc thịt ti vo Thnh Gi Cha ti, kẻo cn phạm tội lỗi nữa.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thức Mười Hai:

ức Cha Gisu sinh th trn Thnh Gi.

 

Lạy ơn ức Cha Gisu, chịu mọi sự khốn kh cho gần hết hơi, th gục đầu xuống gi ức Mẹ m sinh th. Xin ban ơn cho chng ti giừ đạo cho đến giờ sau hết, được ph linh hồn trong tay Cha ti.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Mười Ba:

Tho đanh ức Cha Gisu xuống m ph ở tay ức Mẹ.

 

Ai sem thấy hai ng thnh tho đanh ức Cha Gisu m đem xc xuống cch thảm thiết lm vậy m cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho ti gờ mnh cho khỏi cc tội, như tho đanh ức Cha Gisu vậy.

 

Lạy Cha, xin Cha thương xt chng con.
Xin Cha thương xt chng con.


Chng con thờ lạy v ngợi khen Cha Kit v Cha đ dng Thnh Gi Cha m chuộc tội cho Thin hạ.

Nơi Thứ Mười Bốn:

Tng xc ức Cha Gisu trong hang đ.

 

ng thnh Giuse, ng thnh Nicđm, ng thnh Gioan tắm xc ức Cha Gisu cho sạch cc dấu, lấy thuốc thơm m sức, lấy khăn sạch m bọc, cng tng trong hang đ. Mọi sự khốn kh ức Cha Gisu chịu, no c khi no kh khăn thiếu thốn cho bằng khi tng xc ru? Xin ban lng mến cho ti như thuốc thơm v lng sạch sẽ như khăn sạch, cng lng vững vng như hang đ, v cc ơn bởi sự thương kh ức Cha Gisu, cho ti dọn mnh chịu Mnh Thnh, Mu Thnh ức Cha Gisu vo lng như tng nhiệm ở đời ny cho ngy sau được xem thấy tỏ tưởng ức Cha Gisu hằng sống hằng trị cng ức Cha Cha v ức Cha Thnh Thần đời đời chẳng cng Amen.

110

Đìu Răn v Các Ḿi

KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:

Thứ nh́t: Thờ phượng một Đức Chúa Trời v kính ḿn người trn h́t mọi sự
Thư hai: Chớ ku tn Đức Chúa Trời v cớ
Thứ ba: Giữ ngy Chúa Nhật
Thứ b́n: Thảo kính cha mẹ
Thứ năm: Chớ gít người
Thứ sáu: Chớ lm sự dm dục
Thứ bảy: Chớ ĺy của người
Thứ tám: Chớ lm chứng d́i
Thứ chín: Chớ mún vợ chồng người
Thứ mười: Chớ tham của người

Mười điều răn ́y tóm về hai ny m chớ: trước kính ḿn một Đức Chúa Trời trn h́t mọi sự sau lại yu người như mnh ta vậy. Amen.


KINH SÁU ĐIỀU RĂN

Hội Thánh có sáu điều răn:

Thứ nh́t: Xem lễ ngy Chúa Nhật cng các ngy lễ buộc
Thứ hai: Chớ lm việc xác ngy Chúa Nhật cng các ngy lễ buộc
Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít l một lần
Thứ b́n: Chịu Mnh Thánh Đức Chúa Gisu trong Ma Phục Sinh
Thứ năm: Giữ chay những ngy Hội Thánh buộc
Thứ sáu: King thịt ngy thứ sáu cng các ngy khác Hội Thánh dạy


KINH BẢY PHÉP BÍ TÍCH

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích:

Thứ nh́t: L phép Rửa Tội
Thứ hai: L phép Thm Sức
Thứ ba: L phép Mnh Thánh Chúa
Thứ b́n: L phép Giải Tội
Thứ năm: L phép Xức Dầu Thánh
Thứ sáu: L phép Truyền Chức Thánh
Thứ bảy: L phép Hn Ph́i


KINH MƯỜI B́N ḾI

Thương người có mười b́n ḿi

Thương xác bảy ḿi:

Thứ nh́t: Cho kẻ đói ăn
Thứ hai: Cho kẻ khát úng
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc
Thứ b́n: Víng kẻ liệt cng kẻ t rạc
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà
Thứ sáu: Chuộc kẻ lm ti
Thứ bảy: Chn xác kẻ ch́t

Thương linh hồn bảy ḿi:

Thứ nh́t: Ĺy lời lnh m khuyn người
Thứ hai: Mở dậy kẻ m muội
Thứ ba: Yn ủi kẻ u lo
Thứ b́n: Răn bảo kẻ có tội
Thứ năm: Tha kẻ dể ta
Thứ sáu: Nhịn kẻ ḿt lng ta
Thứ bảy: Cầu cho kẻ śng v kẻ ch́t


KINH CẢI TỘI BẢY ḾI

Cải tội bảy ḿi có bảy đức

Thứ nh́t: Khim nhường, chớ kiu ngạo
Thứ hai: Rộng ri, chớ h tiện
Thứ ba: Giữ mnh sạch sẽ, chớ m dm dục
Thứ b́n: Hay nhịn, Chớ hờn gịn
Thứ năm: King bớt, chớ m ăn úng
Thứ sáu: Yu người, chớ ghen ghét
Thứ bảy: Sing năng việc Đức Chúa Trời, chớ lm bíng


KINH PHÚC THẬT TÁM ḾI

Phúc thật tám ḿi:

Thứ nh́t: Ai có lng khó khăn, ́y l phúc thật, v chưng nước Đức Chúa Trời l của mnh vậy

Thứ hai: Ai hiền lnh, ́y l phúc thật, v chưng sẽ được đ́t Đức Chúa Trời lm của mnh vậỵ

Thứ ba: Ai khóc lóc, ́y l phúc thật, v chưng sẽ được yn ủi vậỵ

Thứ b́n: Ai khao khát nhn đức trọn lnh, ́y l phúc thật, v chưng sẽ được no đủ vậy

Thứ năm: Ai thương xót người, ́y l phúc thật, v chưng mnh sẽ được thương xót ṿy

Thứ sáu: Ai giữ lng sạch sẽ, ́y l phúc thật, v chưng sẽ được th́y mặt Đức Chúa Trời vậy

Thứ bảy: Ai lm cho người ha thuận, ́y l phúc thật, v chưng sẽ được gọi l con Đức Chúa Trời vậy

Thứ tám: Ai chịu kh́n nạn v đạo ngay, ́y l phúc thật, v chưng nước Đức Chúa Trời l của mnh vậy