D̉NG MẾN THÁNH GIÁ

www.caimon.org mến chào bạn  

 

 
 

 * Lịch sử Ḍng Mến Thánh Giá

 * Ḍng Mến Thánh Giá Cái Mơn

 * Những tấm gương của Ḍng

 ♠ Đức cha Lambert

 * Sinh hoạt của Ḍng

 * Công tác xă hội

 * Tiến tŕnh đào tạo

 * Vài h́nh ảnh về Ḍng MTG Cái-Mơn

MTGCái-Mơn làm chứng cho Chúa Kitô tại VN

Đức Cha Giacôbê Nguyễn văn Mầu
Nguyên Giám mục GP Vĩnh Long
Tặng hai bài thơ cho Hội ḍng MTGCM

hoa diỄM TUYỆT

Tiết tháng năm khai rộng suối thiên đ́nh.
Rải xuống trần giọt nước nhuận nguồn sinh.
Cành lá phủ, hoa chen, hương phản phất :
Nhạc phi cầm ca vỏ cảnh càng xinh.

Nhưng có đóa tuyệt vời hoa chẳng sánh.
Cành Giê-sê Thiên Chúa đă tạo thành.
Hương với sắc nhân loại đều khâm kính.
Ma-ri-a chính thật Đức Nữ Trinh.

Khóm hường lan thẹn mày mang túi xạ,
Huệ điểm sương nào ví nét trinh trong,
Phô sắc đẹp nghiên trời...Thiên Chúa đến,
Nức hơi hương thơm thấm cả bụi hồng.

Đoàn con nhỏ, chỉ sắp ḿnh phủ phục,
Lén nghiên nh́n nao nức khúc yêu đương.
Góp thanh âm tấu lên đài ơn phước, 
Kéo mưa ân chan chứa cơi dương trần.

   JAC. Nguyễn văn mầu

T̀NH TRÊN NÚI SỌ

Tr ời âm u bao trên núi sọ,
Không chê được thánh giá Chúa uy linh,
Tôi nh́n Chúa ...cẩm bào là máu phủ,
Gai đội đầu là triều thiên Đấng tạo sinh.

Chúa nh́n tôi với cái nh́n trân trối,
Làm sao tôi chống nổi với cái nh́n yêu ?
Giọt máu hồng tung vào thân tội lỗi,
Thấu tâm can ḷng tôi đă phải xiêu.

H́nh ấy! T́nh ấy! Tôi ghi khắc măi,
Nếu quên đi tôi sống có nghĩa ǵ !
Đinh... đóng tôi cùng với Vua chí ái
Vết thương ḷng vạn kiếp vẫn chia ly.

                                                                              JAC. Nguyễn văn mầu

 

 

 

    

► Nếu bạn muốn t́m hiểu thêm về ơn gọi thánh hiến trong

Ḍng Mến Thánh Giá Cái Mơn

 

Xin gọi ngay:  ĐT. 075.875146

       Hay email về: caimonmtg@hcm.vnn.vn