www.caimon.org mến chào bạn  

Những Thánh Nhân của Giáo Hạt Cái Mơn

 

- Các Thánh:

 

* Thánh Philipphê Phan văn Minh       (Cái Mơn)

* Thánh Giuse Nguyễn văn Lựu                (Cái Nhum)

 

- Các Đấng Đáng Kính:

 

* Đáng Kính PHÊRÔ NGUYỄN VĂN DINH   (Cái Nhum)

* Đáng Kính LU-Y PHAN VĂN NG̉                (Cái Nhum)