www.caimon.org mến chào bạn  

Những Hội ḍng có người Cái Mơn phục vụ

 

1.     Ḍng Mến Thánh Giá:  
              Cái Mơn
              Cái Nhum
              Thủ Thiêm
              Chợ Quán

2.     Ḍng Đa Minh (Nam)

3.     Bác Ái Vinh Sơn

4.     Ḍng Kín CAMELO (Tp.HCM, Pháp)

5.     Đấng Chăn Lành

6.     Tiểu Muội

7.     Nữ Phan Sinh

8.     Nữ Tá Quốc Tế

9.     La San (nam)

10. Xi Tô

11. Ki Tô Vua Cái Nhum

12. Thiên Phúc

13. Clara

14. Bát Phúc

15. Ḍng Thánh Phaolô thành Chartres: Tp.HCM & Mỹ Tho