www.caimon.org mến chào bạn  

Nhà thờ Cái Mơn

 

      * 1803 một Nhà thờ nhỏ thô sơ được dựng lên ỏ xóm ông Bái để đọc kinh dự lễ khi có Cha đến. Đây là nguồn gốc Nhà thờ Cái Mơn đầu tiên nhưng xác định nơi chốn th́ không ai biết.
         
* 1854 Cha Phêrô Tám được chính thức chỉ định là Cha sở (Nam kỳ Địa phận). Chính Cha đă cổ động giáo dân xây cất Nhà thờ bằng cây, vách ván, lợp lá tại xóm rạch Ông Mầu ngay phần mộ Thánh Minh ngày nay. Đây là Nhà thờ thứ hai của Cái Mơn. Thời kỳ nầy trong sổ có ghi tên một quới chức là ông Trùm Can.
 
         * 1864 Cha Gernot, tên thường gọi là Bề Trên Qúi là Cha sở kiêm Bề Trên Nhà phước Cái Mơn. Năm 1872 cùng với ông Trùm Ngọ làm quản đốc Cha Gernot đă xây cất Nhà thờ Cái Mơn tại nơi hiện nay.

 


   
Cha Gernot được chôn trên cung thánh Nhà thờ và ông Trùm Ngọ được chôn trong Nhà thờ gian bên phải.

 

 

 

Cha sở Cái Mơn rất nỗi danh : Cha Gernot

Giảng đạo trong đất Nam Kỳ 51 năm trời.

Công lên dường non biển

Đă qua đời tại Cái Mơng ngày 26 Mai 1912

(Sao y ảnh xưa)

 

 
 

Đây là Linh mục của Hội Thừa Sai Paris, cha sở rất danh tiếng và có nhiều công đức đối với họ đạo Cái Mơn. Người nhận chức cha sở Cái Mơn 48 năm (1864 – 1912). Chính Cha sau cơn bắt đạo đă thu thập lại các tài liệu về Công giáo vùng Cái Mơn như chúng ta đang sử dụng ngày hôm nay. Cha cũng đă xây cất đầy đủ các cơ sở phải có cho một họ đạo và cho nhà Ḍng MTG Cái Mơn.

Cha là người được bề trên tín nhiệm nên Hội Thừa Sai Paris mới gởi nhiều cha Pháp trẻ đến Cái Mơn để học tiếng Việt, phong tục người Việt và truyền giáo.

Tên Pháp của cha là Gernot, tên Việt là Quí. Người Cái Mơn gọi cha là cha bề trên Quí với tất cả ḷng quư mến và khâm phục.

Mộ cha trên cung thánh nhà thờ Cái Mơn.

Chính cha đă dời nhà thờ từ nền mộ thánh Minh về vị trí hiện thời. Với sự cộng tác của ông trùm Ngọ, cha đă xây nhà thờ Cái Mơn kiểu Gotique. Nhà thờ này đă bị phá đi để xây nhà thờ hiện nay.

 
     

 

Nhà thờ do Cha Gernot xây cất 6 chuông để hai bên hông Nhà thờ, mỗi bên 3 cái, để tạm trên giá, đạp chuông thay v́ giật chuông.     

                      

 

     * 1954 gần 80 năm sau đời Cha Giuse Trần hữu Khánh làm Chánh sở, Đức Cha Phêrô Ngô đ́nh Thục đă giao công tác xây lại Nhà thờ mới cho Cha Micae Văn công Nghi là phó nh́. Cộng tác với Cha thời nầy là ông Trùm nhất Nguyễn văn Thuận và Trùm nh́ Nguyễn văn Đàng người có công chạy việc và quản lư là ông Biện trẻ Micae Nguyễn văn Ngọc

 

Kinh phí xây dựng không đủ nên Cha đă tự sửa đổi bảng thiết kế nhiều lần. Đó là lư do giải thích t́nh trạng Nhà thờ hiện nay. Cũng do thiếu kinh phí mà không xây được tháp chuông và 4 căn plafond chưa hoàn thành.   
* 1973 Cha Benoit Trương Thành Thắng lănh trách nhiệm Cha sở Cái mơn lần thứ hai và đă hoàn thành bốn căn Plafond nói trên.

 

Họ đạo Cái Mơn có :
Giáo dân : 18.000 trong đó có những người thuộc xă Phú Sơn, Hưng khánh Trung, Vĩnh Hoà, Tân Thiềng, Long Thới, những người bán cư trú tại Cái Mơn (có người ở hai hộ do công việc làm ăn).

Nhà thờ đă cấp phát 3.800 sổ gia đ́nh (mỗi sổ gia đ́nh không nhất thiết là một hộ).