Học Bổng:

Vấn đề gai gc: giờ ny l tm đu ra mạnh thường qun, người bo trợ:

 

                 - Học Bổng cho học sinh ngho (học ph v sch vở).
                Mỗi em khoảng 15 USD / năm. C kh đng cc em.
 
                 - Học Bổng cho một t sinh vin ngho, nếu khng cứu gip l phải bỏ học.
                Mỗi sinh vin 150 USD / năm. Khoảng 20 em.

Xin lin lạc:

                           * Email: ntcm@hcm.vnn.vn

                           * Điện thoại: 07.587.5140