http://www.conggiao.org /cac-moi-va-dieu-ran/

 

Các Mối và Điều Răn dùng cho người Công Giáo

by Stephen

 

KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:

 

Thứ nhất:   Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự
Thư hai:     Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
Thứ ba:      Giữ ngày Chúa Nhật
Thứ bốn:    Thảo kính cha mẹ
Thứ năm:   Chớ giết người
Thứ sáu:    Chớ làm sự dâm dục
Thứ bảy:    Chớ lấy của người
Thứ tám:    Chớ làm chứng dối
Thứ chín:   Chớ muốn vợ chồng người
Thứ mười:  Chớ tham của người

 

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ:

trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.


 

 

KINH SÁU ĐIỀU RĂN

Hội Thánh có sáu điều răn:

 

Thứ nhất:   Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
Thứ hai:     Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
Thứ ba:      Xưng tội trong một năm ít là một lần
Thứ bốn:    Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh
Thứ năm:   Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc
Thứ sáu:     Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội Thánh dạy


 

 

KINH BẢY PHÉP BÍ TÍCH

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích:

 

Thứ nhất:    Là phép Rửa Tội
Thứ hai:      Là phép Thêm Sức
Thứ ba:       Là phép Mình Thánh Chúa
Thứ bốn:     Là phép Giải Tội
Thứ năm:    Là phép Xức Dầu Thánh
Thứ sáu:     Là phép Truyền Chức Thánh
Thứ bảy:     Là phép Hôn Phối


 

 

KINH MƯỜI BỐN MỐI

Thương người có mười bốn mối:

 

- Thương xác bảy mối:

Thứ nhất:  Cho kẻ đói ăn
Thứ hai:    Cho kẻ khát uống
Thứ ba:     Cho kẻ rách rưới ăn mặc
Thứ bốn:   Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Thứ năm:  Cho khách đỗ nhà
Thứ sáu:   Chuộc kẻ làm tôi
Thứ bảy:   Chôn xác kẻ chết 

 

- Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất:   Lấy lời lành mà khuyên người
Thứ hai:     Mở dậy kẻ mê muội
Thứ ba:      Yên ủi kẻ âu lo
Thứ bốn:    Răn bảo kẻ có tội
Thứ năm:   Tha kẻ dể ta
Thứ sáu:     Nhịn kẻ mất lòng ta
Thứ bảy:    Cầu cho kẻ sống và kẻ chết


 

 

KINH CẢI TỘI BẢY MỐI

Cải tội bảy mối có bảy đức

 

Thứ nhất:   Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo
Thứ hai:     Rộng rãi, chớ hà tiện
Thứ ba:      Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục
Thứ bốn:    Hay nhịn, Chớ hờn giận
Thứ năm:   Kiêng bớt, chớ mê ăn uống
Thứ sáu:    Yêu người, chớ ghen ghét
Thứ bảy:    Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng


 

 

KINH PHÚC THẬT TÁM MỐI

Phúc thật tám mối:

 

Thứ nhất:   Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy

Thứ hai:     Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậỵ

Thứ ba:      Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậỵ

Thứ bốn:    Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy

Thứ năm:   Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy

Thứ sáu:    Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy

Thứ bảy:    Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy

Thứ tám:    Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy