CHA NHẬT THƯỜNG NIN

Năm A 

          - Cha Nhật thứ 1 ( php rữa)                     - Cha Nhật thứ 18

- Cha Nhật thứ 2                                        - Cha Nhật thứ 19

- Cha Nhật thứ 3                                        - Cha Nhật thứ 20

- Cha Nhật thứ 4                                        - Cha Nhật thứ 21

- Cha Nhật thứ 5                                        - Cha Nhật thứ 22

- Cha Nhật thứ 6                                        - Cha Nhật thứ 23

- Cha Nhật thứ 7                                        - Cha Nhật thứ 24

- Cha Nhật thứ 8                                        - Cha Nhật thứ 25

- Cha Nhật thứ 9                                        - Cha Nhật thứ 26

- Cha Nhật thứ 10 ( Mnh Thnh Cha)             - Cha Nhật thứ 27

- Cha Nhật thứ 11  (Thnh Tm)                     - Cha Nhật thứ 28

- Cha Nhật thứ 12                                       - Cha Nhật thứ 29

- Cha Nhật thứ 13                                       - Cha Nhật thứ 30

- Cha Nhật thứ 14                                       - Cha Nhật thứ 31

- Cha Nhật thứ 15                                       - Cha Nhật thứ 32

- Cha Nhật thứ 16                                       - Cha Nhật thứ 33

          - Cha Nhật thứ 17                                       - Cha Nhật thứ 34(Cha Kito Vua)