ĐẶC ĐIỂM CỦA GIÁO PHẬN

  www.caimon.org mến chào bạn   

? Nhà thờ chánh toà:

  141 Lư Thái Tổ, P2, Thị xă Vĩnh Long

   Đt: 070.824186

   Được xây dựng 1967

? Trung tâm truyền Giáo.

   60/4 đường Mậu Thân thị xă Vĩnh Long

   Đt: 070.823823.

Đức Giáo mục Antôn Nguyễn Văn Thiện thành lập 1961, giao cho Linh mục Raphael Nguyễn Văn Diệp làm giám đốc, đặc trách truyền giáo và huấn luyện giới chức trong giáo phận.

15/08/1975 cha Raphael Nguyễn Văn Diệp được đề cử làm giám mục phó giáo phận. những năm qua với sự cộng tác của các tu sĩ Salésiens Don Bosco, trung tâm lo giáo dục giới trẻ bằng phương pháp giáo dục dự pḥng và dạy nghề miễn phí.

? Danh lam thắng cảnh:

Trong giáo phận có nhiều Chùa Khơme nổi tiếng ở tỉnh Trà Vinh như: chùa Hang (Mồng Rầy), chùa Âng (Angkorette pali), chùa Nôdol, chùa Hạnh Phúc Tăng (Saghaman-gala).

Ngoài ra c̣n có một số danh lam thắng cảnh khác như: ao Bà Om (ao Vuông), băi tắm Bến Đáy, Ba Động ở Trà Vinh, Cồn Phụng ở Bến Tre, Cồn Tiên ngang giáo xứ Cái Mơn.