CÁC SỬ LIỆU THỐNG KÊ:

 

Bến Tre:

Diện tích:2.315km2.

Dân số: 1.338.242 người.

Trà Vinh:

Diện tích:2.225,6km2.

Dân dố: 995.450 người.

Vĩnh Long:

Diện tích: 1.475km2

Dân số: 1.029.710 người.

Sa Đéc:

Diện tích: 756km2.

Dân số: 591.327 người

 

Tổng diện tích:  6.771,79km2

Dân số:                             3.967400

Số giáo dân:                        183728

Linh mục:                                   164

Nam tu sĩ:                                    35

Nữ tu:                                        524

Đại chủng sinh:                            51

Chủng sinh dự bị:                         62

Giáo lư viên:                              600