www.caimon.org mến chào bạn   

TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH :

 Giám mục:   

? Phêrô Ngô Đ́nh Thục.

     ? Antôn Nguyễn Văn Thiện (hưu ở Pháp)

      ? Giacôbê Nguyễn Văn Mầu (hưu Vĩnh Long)

Điện thoại: 070.824335

      ? Raphae Nguyễn Văn Diệp

                                    Nhà hưu dưỡng ḍng Đồng Công (Thủ Đức)

                                * Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân

                                                                                     

                                                  Giám Mục Chánh Ṭa Vĩnh Long

                                                              Khẩu  Hiệu : "Hành Tŕnh Trong Đức Ái"

·        Sinh: 27.12.1940 tại Băi Xan, Vĩnh Long

·        Học Tiểu Chủng viện Vĩnh Long

·        Học viện Giáo Hoàng Đà Lạt

·        21/12/1969 Thụ phong Linh mục

·        Giáo sư Tiểu Chủng viện Vĩnh Long

·        Du học Rôma - Tiến sĩ  Tín Lư

·        Giáo sư Đại Chủng viện Vĩnh Long

·        10.5.2000: Được bổ nhiệm Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long

·        15/08/2000: Thụ phong Giám Mục - Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long

·        3/07/2001: Kế nhiệm Giám Mục Chánh Ṭa Giáo Phận Vĩnh Long

 

             Tổng đại diện:  

                            Lm Phaolô Lưu Văn Kiệu

      Ban cố vấn:

                      Lm. Phaolô Lưu Văn Kiệu (Tổng đại diện).

          Lm. Phêrô Dương Văn Thạnh.

          Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thứ.

          Lm. P.X Nguyễn Văn Việt.

          Lm. Gioakim Đỗ Duy Thản.

          Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Thích.

         Lm. Matthêu Nguyễn Văn Văn

Thư kư:

                     Lm. Px. Nguyễn Văn Việt.

         Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Thấm.

 Toà án hôn phối:

                   Lm. Phêrô Dương Văn Thạnh.

       Lm. Giuse Nguyễn Văn Hiếu.

        Lm. Px. Nguyễn Văn Việt.