www.caimon.org mến chào bạn  

CÁC ỦY BAN GIÁM MỤC:

?Ủy ban giáo sĩ và chủng sinh:

 Lm. Phêrô Dương Văn Thạnh.

?Ủy ban Tu sĩ:

      Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Thích.

?Ủy ban Giáo dân:

 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền.

?Ủy ban Phụng tự:

 Lm. Px Nguyễn Văn Việt.

?Ủy ban Thánh nhạc và nghệ thuật Thánh:

 Lm. Matthêu Nguyễn Văn Hiền.

?Ủy ban Loan báo Tin Mừng:

 Lm. Matthêu Nguyễn Văn Văn.

?Ủy ban văn hoá:

 Lm. Phêrô Huỳnh Văn Hai.

?Ủy ban Giáo lư Đức Tin:

 Lm. Px Nguyễn Văn Việt.

?Ủy ban Bác Ái xă hội:

 Lm. Tađêô Phạm Văn Don.

?Phụ trách thông tin:

 Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Thấm.

 

Ban của Giáo phận:

 

? Mục vụ giới trẻ:

Lm. Giuse Trần Ngọc Xưa.

?Mục vụ hôn nhân gia đ́nh:

Lm. Gb Lê Đ́nh Bạch.

?Mục vụ thiếu nhi:

Lm. Antôn Nguyễn Minh Quân.